Prairie Pothole Day at Stoney Ridge FArm

Map of Stoney Ridge Farm